My PortfolioNannuck

Styling for Chic Magazine: Female Elegance

My PortfolioNannuck
Styling for Chic Magazine: Female Elegance

576294_341770859276299_536039767_n1 62180_341781662608552_202917292_n

64807_341781729275212_477261888_n

528452_341781672608551_1287459161_n

542664_341781749275210_1372845847_n