My PortfolioNannuck

Styling for Chic Magazine: Tropicalia Sunset

My PortfolioNannuck
Styling for Chic Magazine: Tropicalia Sunset

66796_10152786187110121_515788659_n 901699_10152786186040121_1584854758_o-1024x683

902007_10152786186465121_242872694_o-683x1024

902869_10152786185945121_1263389016_o-1024x683

904340_10152786187260121_1847220256_o-683x1024

921557_10152786186820121_1012088213_o-1024x683